Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)

аазіс назоўнік | мужчынскі род

Месца ў пустыні, дзе ёсць вада і расліннасць.

 • Зялёны а. у моры пяскоў.
 • Культурны а. (пераноснае значэнне).

|| прыметнік: аазісны. Аазісная расліннасць.

аб1 прыназоўнік

 1. з В. Указвае на прадмет, з якім хто-, што-н. збліжаецца, сутыкаецца ў працэсе руху, дзеяння.

  • Спатыкнуцца аб камень.
  • Стукнуцца аб вушак.
 2. з М. Указвае на прадмет гаворкі, думкі, пачуцця.

  • Клапаціцца аб дзецях.
  • Як аб табе чуюць, так аб табе і мяркуюць (прыказка).
 3. з М. Паказвае на прадмет харчавання.

  • Аб адной вадзе сыт не будзеш (прыказка).
 4. з В. Паказвае на адрэзак часу, у межах якога завяршаецца дзеянне (размоўнае).

  • Работу выканалі аб адзін дзень.

аб2 (а, аба) прыстаўка

 1. утварае дзеясловы са знач. зрабіць (-цца) якім-н., ператварыць (-цца) у каго-, што-н., забяспечыць чым-н.: ажаніць, ашчаслівіць, акругліць, абвадніць, азвярэць;
 2. утварае дзеясловы са знач. дзеяння, якое пашыраецца на ўсю паверхню прадмета, ахоплівае яго вакол або пашыраецца на рад прадметаў: агледзець, атынкаваць, аб’ехаць, ахапіць, абабіць;
 3. утварае назоўнікі і прыметнікі са знач. адсутнасці (у словах з іншамоўным коранем), тое, што і «не», напр. асіметрыя, арытмія, алагічны, амаральны, апалітычны;
 4. утварае прыслоўі з часавым значэннем, напр. апаўдні, апоўначы.

аба прыназоўнік

Ужыв. ў спалучэннях «аба мне» і (радзей) «аба ўсім (ўсёй, ўсіх)»: аба мне нічога не гаварылі, аба ўсім пытацца.

абабак назоўнік | мужчынскі род

Ядомы грыб з буравата-шэрай зубчастай шапкай, падбярозавік, бабка.

 • А. рос пад бярозай.

абабегаць дзеяслоў | закончанае трыванне

Тое, што і абабегчы (у 3 знач.).

 • А. знаёмых.
 • А. ўвесь горад.

|| незакончанае трыванне: абабягаць.

абабегчы дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Бягом зрабіць круг вакол каго-, чаго-н.

  • А. гумно.
  • А. вакол дома.
 2. Бегучы, абмінуць каго-, што-н.

  • Абабег нас толькі адзін спартсмен.
 3. Паспешліва, бегаючы, пабываць у многіх, у розных месцах.

  • А. ўсіх суседзяў.
 4. пераноснае значэнне: Хутка распаўсюдзіцца, стаць вядомым.

  • Навіна абабегла ўсю вёску.

|| незакончанае трыванне: абабягаць.

абабраць дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Зняць, сабраць з чаго-н., вызваліць ад пладоў.

  • А. агрэст з куста.
 2. Абакрасці, забраць усё, што ёсць.

  • Суседа абабралі да ніткі.
 3. Зняць лушпінне з чаго-н.

  • А. бульбіну.

|| незакончанае трыванне: абабіраць.

|| назоўнік: абабіранне.

абабіцца1 дзеяслоў | размоўнае | закончанае трыванне

 1. Пра мужчыну: пераняць некаторыя жаночыя рысы, стаць дробязным, бесхарактарным.

 2. Пра жанчыну: апусціцца, стаць неахайнай.

абабіцца2 дзеяслоў | размоўнае | закончанае трыванне

 1. Пашкодзіцца, адбіцца, адпасці (пра рэчы, тынк і пад.).

 2. пераноснае значэнне: Звыкнуцца з чым-н., перастаць заўважаць дрэннае.

  • За столькі год абабіліся, дык і зараз церпім.

|| незакончанае трыванне: абабівацца.