Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)

аазіс

назоўнік | мужчынскі род

Месца ў пустыні, дзе ёсць вада і расліннасць.

 • Зялёны а. у моры пяскоў.
 • Культурны а. (пераноснае значэнне).

|| прыметнік: аазісны. Аазісная расліннасць.

аб

прыназоўнік

 1. з В. Указвае на прадмет, з якім хто-, што-н. збліжаецца, сутыкаецца ў працэсе руху, дзеяння.

  • Спатыкнуцца аб камень.
  • Стукнуцца аб вушак.
 2. з М. Указвае на прадмет гаворкі, думкі, пачуцця.

  • Клапаціцца аб дзецях.
  • Як аб табе чуюць, так аб табе і мяркуюць (прыказка).
 3. з М. Паказвае на прадмет харчавання.

  • Аб адной вадзе сыт не будзеш (прыказка).
 4. з В. Паказвае на адрэзак часу, у межах якога завяршаецца дзеянне (размоўнае).

  • Работу выканалі аб адзін дзень.

аб (а, аба)

прыстаўка

 1. утварае дзеясловы са знач. зрабіць (-цца) якім-н., ператварыць (-цца) у каго-, што-н., забяспечыць чым-н.: ажаніць, ашчаслівіць, акругліць, абвадніць, азвярэць;
 2. утварае дзеясловы са знач. дзеяння, якое пашыраецца на ўсю паверхню прадмета, ахоплівае яго вакол або пашыраецца на рад прадметаў: агледзець, атынкаваць, аб’ехаць, ахапіць, абабіць;
 3. утварае назоўнікі і прыметнікі са знач. адсутнасці (у словах з іншамоўным коранем), тое, што і «не», напр. асіметрыя, арытмія, алагічны, амаральны, апалітычны;
 4. утварае прыслоўі з часавым значэннем, напр. апаўдні, апоўначы.

аб’едкі

назоўнік

Рэшткі ад яды, недаедзеныя кавалкі.

аб’езд

назоўнік | мужчынскі род

 1. гл. аб’ездзіць і аб’ехаць.

 2. Месца, па якім можна аб’ехаць.

  • Новы а.
  • Перад вёскай зрабілі а.

аб’ездзіць

дзеяслоў | закончанае трыванне

 1. Часта выязджаючы, пабываць у многіх месцах.

  • А. усю краіну.
 2. Прывучыць каня да язды, хадзіць пад сядлом.

  • А. жарэбчыка.
 3. Абкатаць, яздой праверыць машыну.

  • А. машыну.
 4. Укатаць, зрабіць роўным, гладкім.

  • А. дарогу

|| незакончанае трыванне: аб’язджаць.

|| назоўнік: аб’езд і аб’ездка.

 • Аб’езд хворых.
 • Аб’ездка коней.

аб’ездка

назоўнік | жаночы род

 1. гл. аб’ездзіць.

 2. Дарога, пракладзеная побач, па якой можна аб’ехаць што-н.

  • Як многа сцежак і аб’ездкі.

аб’ездчык

назоўнік | мужчынскі род

 1. Вартаўнік, які пастаянна аб’язджае, ахоўвае вялікі ўчастак чаго-н.

  • Лясны а.
 2. Спецыяліст па аб’ездцы коней.

аб’ект

назоўнік | мужчынскі род

 1. У філасофіі: тое, што існуе па-за намі і незалежна ад нашай свддомасці, навакольны свет, матэрыяльная рэчаіснасць (спецыяльны тэрмін).

 2. З’ява, прадмет, на які накіравана чыя-н. дзейнасць.

  • А. навуковага даследавання.
  • А. назірання.
 3. Прадпрыемства, будоўля, установа, а таксама ўсё тое, што з’яўляецца месцам якой-н. дзейнасці.

  • А. будаўніцтва.
  • Пускавы а.
 4. У граматыцы: семантычныя катэгорыі са значэннем таго, на каго (што) накіравана дзеянне.

|| прыметнік: аб’ектны і аб’ектавы.

аб’ектываваць

дзеяслоў | закончанае і незакончанае трыванне

Увасобіць (увасабляць) што-н. у чым-н. аб’ектыўным, рэчыўным, даступным успрыманню.

 • А. мастацкі замысел.

|| назоўнік: аб’ектывацыя.