Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

ч, нескл., н.

1. Дваццаць шостая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «чэ». Малое ч.

2. Глухі, пярэднеязычны, змычна-шчылінны, шыпячы зычны гук.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

ча-ча-ча, нескл., н.

Хуткі танец лацінаамерыканскага паходжання, які выконваецца ў рытмічнай манеры, а таксама музыка да гэтага танца. Танцаваць ча-ча-ча. Аркестр іграе ча-ча-ча.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабан, ‑а, м.

Пастух, які пасе авечы статак. І гнаў чабан свой статак летам На вадапой праз стэп сівы, А моцны вецер выў над стэпам, Сухі ламаючы кавыль. Прыходзька. У скалы мёд зносяць руплівыя пчолы, Чабан грае песню на зурне вясёлай. Купала.

[Цюрк.]

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабанка, ‑і, ДМ ‑нцы; Р мн. ‑нак; ж.

Жан. да чабан.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабаноў, ‑ова.

Які належыць чабану. Чабанова пуга.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабанскі, ‑ая, ‑ае.

Які мае адносіны да чабана, належыць чабану. Чабанскія кібіткі.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабаніць, ‑ню, ‑ніш, ‑ніць; незак.

Быць чабаном; пасвіць авечкі.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабаровы, ‑ая, ‑ае.

1. Які мае адносіны да чабару. Чабаровы водар перабіваў кіслы толавы пах, які кружыў галаву. Алешка.

2. Прыгатаваны з чабару; сабраны з кветак чабару. Чабаровы настой. ▪ Пасля лазні Віця забег на кухню, дзе Маша пачаставала яго духмяным чабаровым чаем, а адтуль падаўся ў клуб. Корзун.

3. Які парос чабаром. На чабаровых узлесках прыпякала сонца, і зграі аваднёў неслі над коньмі варту. Асіпенка.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабарок, ‑рку, м.

Памянш.-ласк. да чабор.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

чабор, ‑бару, м.

Травяністая духмяная расліна сямейства губакветных з дробнымі ружова-ліловымі ці белымі кветкамі. Вам кожны ўзгорак адклікнецца песняю, Запахне ружовы духмяны чабор. Тарас.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)