Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб..., прыстаўка (гл. а... 1).

1. Ужываецца замест «а... 1»: 1) перад галоснымі: абысці, абыграць, абымшыць, абумовіць, абучыць, абярнуцца; 2) у некаторых выпадках перад зычнымі: абняць, абдумаць, абвешаць, абвесці, абжаць.

2. Ужываецца ў некаторых выпадках нароўні з прыстаўкай «а... 1» перад зычнай: абгарадзіць, абкарыць, абпаліць, абкантаваць, (параўн. агарадзіць, акарыць, апаліць, акантаваць).

3. Ужываецца для ўтварэння дзеясловаў са значэннем прычыніць страту каму‑н. у працэсе дзеяння: абважыць, абмераць, аблічыць, абхітрыць.

4. Ужываецца для ўтварэння дзеясловаў са значэннем не ўлічыць, абысці каго‑, што‑н. пры размеркаванні чаго‑н.: абдзяліць, абмінуць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'..., прыстаўка (гл. а... 1).

Ужываецца замест «а... 1», «аб...» перад галоснымі «е», «ё», «і», «я»: аб'есці, аб'ём аб'інець, аб'явіць, аб'яднаць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'едак,

гл. аб'едкі.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'едзены, ‑ая, ‑ае.

Дзеепрым. зал. пр. ад аб'есці (у 1 знач.).

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'едкі, ‑аў; адз. аб'едак, ‑дка, м.

Рэшткі яды, недаедзеная кавалкі. Аб'едкі хлеба. // перан. Тое, што астаецца пасля каго‑н. (падзелу, карыстання і пад.). Яму суджана было нарадзіцца ў сям'і з дзевяці душ — і самаму апошняму. А апошняму заўсёды застаюцца аб'едкі. Усё падзялілі браты, пазабіралі ў пасаг сёстры. Дамашэвіч.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'езд, ‑у, М ‑дзе, м.

1. Дзеянне паводле дзеясл. аб'язджаць — аб'ехаць (у 1–3 знач.).

2. Месца з часовай дарогай, па якім можна аб'ехаць. Веласіпед лёгка каціўся наперад, пакідаючы ззаду пад'ёмы і спускі, масты і аб'езды. «Беларусь».

3. Уст. Конны дазор. Дзесьці недалёка залескаталі па бруку конскія падковы — ехаў аб'езд. Гартны.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'езджаны, ‑ая, ‑ае.

Дзеепрым. зал. пр. ад аб'ездзіць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'ездзіцца, ‑дзіцца; зак.

Разм.

1. Прывыкнуць хадзіць у вупражы, пад сядлом (пра каня).

2. Ад язды стаць больш прыдатным; абкатацца, прыцерціся (пра машыны, агрэгаты і пад.).

3. Зрабіцца прыдатным для язды, абцерціся (пра дарогу).

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'ездзіць, ‑езджу, ‑ездзіш, ‑ездзіць; зак., каго-што.

1. Неаднаразова выязджаючы, пабываць у многіх месцах. З таго часу Ніна аб'ездзіла перакладчыцай пры высокім палкоўніку многія вызваленыя часцямі нашай Арміі гарады дзяржаў Заходняй Еўропы. Васілевіч.

2. Прывучыць каня хадзіць у вупражы, пад сядлом. На ўсім скаку мог заарканіць Касым самага дзікага жарабка, за кароткі час аб'ездзіць яго. Даніленка.

3. Яздой зрабіць больш прыдатным; абкатаць. Аб'ездзіць калёсы, матацыкл, машыну.

4. Укатаць, зрабіць прыдатным для язды (пра дарогу).

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)

аб'ездка, ‑і, ДМ ‑дцы; Р мн. ‑дак; ж.

1. Дарога, пракладзеная побач, па якой можна аб'ехаць якую‑н. перашкоду. [Абрыцкі:] Наскрозь я бачу службу вашу! Чаму аб'ездак, сцежак многа?.. Колас.

2. Спец. Прывучванне хадзіць пад сядлом, у вупражы (пра коней). Аб'ездка маладых коней.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)