Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

H, h

[eɪtʃ]

n., pl. H's, h's

во́сьмая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

get the better of, have the better of

перамагчы́, узя́ць верх, перава́жыць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

go amiss, happen amiss

не ўдава́цца

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

habit

I [ˈhæbɪt]

n.

1) звы́чка, прывы́чка f., звы́чай -ю m.

the habit of smoking — звы́чка куры́ць

2) Biol. спо́саб ро́сту й разьвіцьця́ жывёліны ці расьлі́ны

a plant of trailing habit — сьце́лістая расьлі́на

II [ˈhæbɪt]

1.

n.

а) мана́ская ра́са

to take the habit — пастры́гчыся ў мана́хі, мана́шкі

б) амазо́нка а́мскі гарніту́р для язды́ на ко́нях)

в) Archaic адзе́ньне n., убо́р -у m.

2.

v.t.

апрана́ць, адзява́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

habitable

[ˈhæbətəbəl]

adj.

засе́лены, насе́лены; прыда́тны для жыльля́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

habitation

[,hæbɪˈteɪʃən]

n.

1) жыльлё, жытло́ n., кватэ́ра f.

2) жыльлё, жытло́, пражыва́ньне n.

is this house fit for habitation? — Ці гэ́ты дом прыго́дны для жыльля́?

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

habitual

[həˈbɪtʃuəl]

adj.

1) прывы́чны, звы́чны, звы́клы

2) звыча́йны, заўсёдны

a habitual smile — заўсёдная ўсьме́шка

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

habituate

[həˈbɪtʃueɪt]

v.t.

1) прывуча́ць; прызвыча́йваць

2) ча́ста наве́дваць што, ча́ста быва́ць дзе

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

habitude

[ˈhæbɪtu:d]

n.

1) уласьці́васьць, асаблі́васьць f.

2) звы́чка, прывы́чка f., на́вык -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

hack

I [hæk]

1.

v.t.

1) сячы́, рэ́заць няро́ўна, абы-я́к

2)

а) матыкава́ць

б) зраза́ць каля́ ко́раня

2.

v.i.

1) спрычыня́ць рэ́заную ра́ну

2) ка́шляць сухі́м ка́шлем

3.

n.

1)

а) рэ́заная ра́на

б) засе́чка на дрэ́ве

2) прыла́да, сяке́ра f.; кі́рка, маты́ка f.

3) сухі́ ка́шаль

II [hæk]

1.

n.

1)

а) наёмны конь ці фурма́нка

б) informal таксі́ n., indecl.

2) верхавы́ ці запражны́ конь

3) кля́ча f.

4) літарату́рны падзёншчык, кампіля́тар -а m.

2.

v.i.

1) е́хаць ступо́ю

2) informal быць таксі́стам

3.

v.t.

1) рабі́ць бана́льным, зьбі́тым, шаблённым

2) informal піса́ць на кале́не

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)