Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

V, v

[vi:]

n., pl. V's, v's

1) два́ццаць друга́я лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) V-падо́бная фо́рма

3) ры́мская лі́чба пяць

4) знак перамо́гі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Viking, viking

[ˈvaɪkɪŋ]

n.

ві́кінг -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vacancy

[ˈveɪkənsi]

n., pl. -cies

1) пустэ́ча f.

2) незаня́тае стано́вішча, вака́нсія f.

3) свабо́днае, незаня́тае ме́сца

a vacancy in a motel — во́льнае ме́сца ў матэ́лі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vacant

[ˈveɪkənt]

adj.

1) во́льны, пусты́

a vacant house — нікі́м не заня́ты дом

2) бязду́мны, пусты́

a vacant smile — бязду́мная ўсьме́шка

3) свабо́дны

vacant time — час свабо́дны ад пра́цы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vacate

[ˈveɪkeɪt]

v.t.

1) звальня́ць, апаражня́ць (пако́й, паме́шканьне)

They will vacate the house next month — Яны́ вы́беруцца з до́му ў насту́пным ме́сяцы

2) пакіда́ць незаня́тым е́сца, стано́вішча)

3) скасо́ўваць; анулява́ць

All former agreements were vacated by this contract — Усе́ папярэ́днія пагадне́ньні былі́ анулява́ныя гэ́тым кантра́ктам

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vacation

[veɪˈkeɪʃən]

1.

n.

1) вака́цыі, кані́кулы pl. only

a vacation from schoolwork — шко́льныя вака́цыі

2) адпачы́нак -ку, во́дпуск -у m.

2.

v.i.

право́дзіць адпачы́нак

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vaccination

[,væksɪˈneɪʃən]

n.

1) прышчапле́ньне n., вакцына́цыя f.

2) во́сьпіна f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vaccine

[vækˈsi:n]

n.

прышчэ́пка, вакцы́на f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vacillate

[ˈvæsɪleɪt]

v.i.

1) хіста́цца, ківа́цца

2) вага́цца, сумнява́цца

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

vacillation

[,væsɪˈleɪʃən]

n.

1) хіста́ньне n.

2) няўсто́йлівасьць, зьме́нлівасьць, хі́сткасьць f. (по́глядаў)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)