Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

S, s

[es]

n., pl. S's, s's

дзевятна́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Satanic, satanic

[səˈtænɪk]

adj.

1) шата́нскі, сатані́нскі, сатані́чны, д'я́бальскі

2) ве́льмі злы, ліхі́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Scriptural, scriptural

[ˈskrɪptʃərəl]

adj.

біблі́йны; паво́дле Сьвято́га пісьма́, які́ абапіра́ецца на Сьвято́е пісьмо́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

be in the background, stay in the background

застава́цца незаўва́жным

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

carry off one's feet, sweep off one's feet

а) захапі́ць каго́-н., узбудзі́ць энтузія́зм

б) зрабі́ць вялі́кае ўра́жаньне

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

do time, serve time

informal

адбыва́ць тэ́рмін

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

let loose, set loose, turn loose

вы́зваліць; вы́пусьціць на во́лю; адпусьці́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

pay off a score, settle a score

зьве́сьці раху́нкі, адпо́мсьціць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

sabbatical leave

гадавы́ апло́чваны адпачы́нак для прафэсу́ры

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

saber

[ˈseɪbər]

1.

n.

1) ша́бля f.

2) пала́ш -а́ m.

2.

v.t.

біць ша́бляй

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)