Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

u

Q, q

[kju:]

n. Q's, q's

сямна́ццатая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quack

I [kwæk]

1.

n.

кра́каньне ка́чак

2.

v.i.

кра́каць

II [kwæk]

1.

n.

1) знаха́р -а́ m.

2) шарлата́н -а m.

2.

adj.

знаха́рскі

quack medicine — знаха́рскія ле́кі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quackery

[ˈkwækəri]

n., pl. -eries

шарлата́нства n.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadrangle

[ˈkwɑ:dræŋgəl]

n.

1) чатырохку́тнік -а m.

2) чатырохку́тны двор або́ пляц, абкру́жаны дама́мі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadrangular

[,kwɑ:ˈdræŋgjələr]

adj.

чатырохку́тны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadrant

[ˈkwɑ:drənt]

n.

квадра́нт -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadratic

[,kwɑ:ˈdrætɪk]

adj.

квадра́тны, у друго́й ступе́ні

quadratic equation — квадра́тнае раўна́ньне

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadrilateral

[,kwɑ:drəˈlætərəl]

adj., Math.

чатырохбако́вы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadrille

[kwɑ:ˈdrɪl]

n.

1) кадры́ля f.

2) му́зыка да кадры́лі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

quadrivalent

[,kwɑ:ˈdrɪvələnt]

adj., Chem.

чатырохва́ртасны, чатырохвале́нтны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)