Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

F, f

[ef]

n., pl. F's, f's

1) шо́стая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) найніжэ́йшая шко́льная адзна́ка е́льмі дрэ́нна)

3) Mus. фа о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

fable

[ˈfeɪbəl]

1.

n.

1) ба́йка f.

2) вы́думка f.; вы́мысел -лу m.

3) міт -у m., леге́нда f.

2.

v.

1) піса́ць або́ раска́зваць ба́йкі

2) каза́ць няпра́ўду, мані́ць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

fabric

[ˈfæbrɪk]

n.

1) ткані́на f., матэрыя́л -у m.

2) структу́ра f.

financial fabric — фіна́нсавая структу́ра

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

fabricate

[ˈfæbrɪkeɪt]

v.t.

1) будава́ць; вырабля́ць, фабрыкава́ць

2) зьбіра́ць машы́ну (склада́ць з гато́вых ча́стак)

3) выдумля́ць, хлусі́ць

4) падрабля́ць (дакумэ́нты)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

fabrication

[,fæbrɪˈkeɪʃən]

n.

1) збо́рка (аўтамабі́ляў); вы́раб -у m., вырабля́ньне n.; ствара́ньне n.

2) вы́думка f., прыду́маная гісто́рыя, мана́, адгаво́рка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

face

[feɪs]

1.

n.

1) твар -у m., аблі́чча n.

2) вы́раз тва́ру

3) грыма́са f.

to make faces at — перадра́жніваць, крыві́ць твар

4) во́нкавы вы́гляд

5) пярэ́дняя ча́стка; до́бры, пра́вы бок (ткані́ны); паве́рхня f.

the face of a clock — цыфэрбля́т гадзі́ньніка

6) фаса́д -а m.

2.

v.

1) стая́ць тва́рам, стая́ць пе́рад кім-чым

the problem that faces us — прабле́ма, яка́я стаі́ць пе́рад на́мі

2) зварача́цца, быць зьве́рнутым у які́-н. бок; выхо́дзіць

My windows face the sea — Мае́ во́кны выхо́дзяць на мо́ра

our house faces north — наш дом зьве́рнуты на по́ўнач

3) адва́жна сустрака́ць, супрацьстая́ць о́рагу, ця́жкасьцям)

to face the facts — браць пад ува́гу фа́кты

4) абліцо́ўваць (дом цэ́глай)

5) палірава́ць, абто́чваць а́мень)

face down — запало́хаць, асадзі́ць

face to face — твар у твар

face up to — адва́жна паста́віцца (да ця́жкасьцяў, пры́красьцяў)

in the face of —

а) пе́рад кім-чым, у прысу́тнасьці каго́

б) насу́перак, насупо́р чаму́

lose face — згубі́ць твар, стра́ціць аўтарытэ́т

pull a long face — выгляда́ць нешчасьлі́вым або́ незадаво́леным

to one's face —

а) у чыёй-н. прысу́тнасьці

б) про́ста ў во́чы, шчы́ра, адва́жна

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

face card

каро́ль, да́ма або́ вале́т (у ка́рах); фігу́рная ка́рта, карці́нка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

face lift

1) касмэты́чнае амаладжэ́ньне тва́ру

2) абнаўле́ньне фаса́ду

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

facet

[ˈfæsɪt]

n.

1) грань f.; пэры́яд -у m.

2) аспэ́кт -у m.

a facet of his character — ры́са яго́нага хара́ктару

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

facial

[ˈfeɪʃəl]

1.

adj.

1) тва́рны; тва́ру

a facial nerve — нэрв тва́ру

2) для тва́ру

a facial ointment — мазь для тва́ру

2.

n., informal

маса́ж тва́ру

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)