Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Apostle, apostle

[əˈpɑ:səl]

n.

апо́стал -а, богапасла́ньнік -а m.

Apostles' Creed — Сы́мбаль Ве́ры

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Apostolic, apostolic

[,æpəˈstɑ:lɪk]

adj.

1) апо́стальскі

2) па́пскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a

[unstressed ə; stressed eɪ]

adj. or indefinite article

1) неазнача́льны арты́кль (не пераклада́ецца). “a” ста́віцца пе́рад зы́чнымі, апрача́ нямо́га “h”, пе́рад “eu” ды “u”: a tree, a horse. “an” — пе́рад гало́снымі і нямы́м “h”: an apple, an heir.

2) а́ста пе́рад со́бскімі імёнамі) такі́, гэ́ткі як

a Napoleon — такі́ Напалео́н

He is a Cicero in eloquence — Ён як Цыцэро́н у красамо́ўстве

She is a saint among women — Яна́ як сьвята́я сяро́д жанчы́н

3) адзі́н

to have a million dollars — мець мільён даля́раў

not a — ані́, нія́кі

4) не́калькі

a good many — ве́льмі шмат

a little — кры́шку

5) “a” звыча́йна ўжыва́ецца пасьля́

all of, many of, many, such, what: all of a size — усе́ тако́й са́май велічыні́

many a man — шмат хто

such a — такі́

what a bore — што за нуда́

6) у некато́рых зваро́тах

twice a day — дво́йчы на дзень

once a week — раз на ты́дзень

one cent a piece — па цэ́нце за шту́ку

90 cents a dozen — дзевяно́ста цэ́нтаў за ту́зін

7) не́хта

a Mr. Henry Green — не́йкі спада́р Гэ́нры Грын

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a bit of a bore

нуднава́ты

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a cheese dip

мача́нка з сы́ру

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a cigarette holder

партсіга́р -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a computer workshop

кампу́тарны сэміна́р

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a deadly sin

сьмяро́тны грэх

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a figure of speech

рытары́чная фігу́ра мо́вы (мэта́фара, параўна́ньне, гіпэ́рбала)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

a heavy countenance

хму́ры, пану́ры вы́гляд

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)