Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Gregorian calendar, New Style

но́вы стыль (Грыгар'я́нскі калянда́р)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

N, n

[en]

n., pl. N's or n's

1) чатырна́ццатая лі́тара ў анге́льскім альфабэ́це

2) Math. неазнача́льная велічыня́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Nazi

[ˈnɑ:tsi]

n.

нацы́ст -а m., нацы́стка f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Negro

[ˈni:groʊ]

1.

n., -groes

нэ́гар -а m., нэгрыця́нка f.

2.

adj.

нэгрыця́нскі

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

New American

асо́ба, яка́я няда́ўна прыняла́ амэрыка́нскае грамадзя́нства

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

New Testament

Но́вы Запаве́т

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

New World

Но́вы Сьвет (Амэ́рыка)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

New Year, New Year's

Но́вы Год, 1-га сту́дзеня

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

New Zealander

[nuˈzi:ləndər]

n.

жы́хар Но́вае Зэля́ндыі, новазэля́ндзец -ца m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Nonconformist

(у Анге́льшчыне) пратэста́нт, які́ не нале́жыць да англіка́нскае царквы́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)