Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

experiment

[ɪkˈsperɪmənt]

1.

n.

1) до́сьлед -у, экспэрымэ́нт -у m.

2) дасьле́даваньне n.

2.

v.i.

право́дзіць до́сьледы, дасьле́даваць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

expert

[ˈekspɜ:rt]

1.

n.

знаве́ц -ўца́ m.& f., зна́ўца -ы m. & f., ма́йстра -ы m., экспэ́рт, спэцыяліст -а m.

2.

adj.

высо́какваліфікава́ны; спрактыкава́ны, зь вялі́кімі ве́дамі, дасьве́дчаны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

expertise

[,ekspɜ:rˈti:z]

n.

вывучэ́ньне, дасьле́даваньне, экспэрты́за f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

expiate

[ˈeksp

іeɪt]

v.t.

адкупля́ць (віну́, грэх); загла́джваць, выкупля́ць (кры́ўду, віну́)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

expire

[ɪkˈspaɪr]

v.t.

1) канча́цца (пра тэ́рмін)

2) паміра́ць

3) выдыха́ць (паве́тра)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

explain

[ɪkˈspleɪn]

v.t.

1) тлума́чыць, вытлума́чваць, растлума́чваць

2) дава́ць прычы́ну

- explain oneself

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

explain oneself

вы́тлумачыцца, апраўда́цца

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

explanation

[,ekspləˈneɪʃən]

n.

1) тлумачэ́ньне, растлумачэ́ньне n.

2) гу́тарка f. (каб вы́ясьніць непаразуме́ньне)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

explanatory

[ɪkˈsplænetɔri]

adj.

паясьня́льны, тлумача́льны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

explicable

[ɪkˈsplɪkəbəl]

adj.

вытлумача́льны, які́ мо́жна вы́тлумачыць

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)