так прыслоўе

 1. прыслоўе: Такім чынам, а не інакш.

  • Т. трэба рабіць.
  • Ці т. я сказаў?
 2. прыслоўе: У такім стане, выглядзе і пад.

  • Мяса трэба есці з хлебам, а не т.
  • Мужчына нёс чамадан, а жанчына ішла т.
 3. прыслоўе: У такой ступені, да такой ступені, настолькі.

  • Гэта было т. даўно, што ніхто не помніць.
  • Стала т. цёмна, як ноччу.
 4. прыслоўе: Без асаблівай прычыны, патрэбы або без пэўнай мэты, без сур’ёзнага намеру.

  • Ён прыйшоў не памагаць, а т. паглядзець.
 5. прыслоўе: Правільна, дакладна, сапраўды.

  • Сумленны ён чалавек, гэта т.
 6. часціца: Ужыв. ў рэпліках пры адказе для выражэння сцвярджэння, згоды.

  • Верш вывучыў? — Т.
  • Ты любіш маляваць, любіш многа чытаць. Т.? — Т.
 7. часціца: Ужыв. ў рэпліцы-адказе з агульным значэннем неакрэсленасці.

  • Як жывеш? — Ды т.
 8. часціца: ўказальная. Выкарыстоўваецца ў пачатку сказа для канкрэтызацыі пацвярджэння раней выказанай думкі.

  • Т., цяжка табе будзе пакуль прывыкнеш.
 9. часціца: ўзмацняльная. Выкарыстоўваецца для падкрэслівання большай выразнасці таго слова, пры якім яно стаіць.

  • А я т. думаю, што ўсё гэта забудзецца.
 10. часціца: абмежавальная. Ужыв. для ўказання на прыблізную колькасць, меру чаго-н., час і пад.

  • Прайшлі т. кіламетраў пяць.
  • Гадоў т. праз дзесяць і не пазнаеш яго, як сустрэнеш.
 11. часціца: У спалучэнні з «і» указвае на характар дзеяння.

  • Яблык апетытны, т. і хочацца ўкусіць.
 12. злучнік: У спалучэнні са злучнікам «як» выкарыстоўваецца для злучэння аднародных членаў сказа і сказаў з параўнальна-супастаўляльным адценнем.

  • Як дзеці, т. і дарослыя любяць сваю родную мову.

Фразеалагізмы:

 • За так (размоўнае) — бясплатна, дарма.
 • І так далей — ужыв. ў канцы пералічэння чаго-н. і ўказвае, што пералічэнне можа прадаўжацца.
 • Не так каб (размоўнае) — не вельмі.
  • Не так каб цёпла было, але і не холадна.
 • Не так сабе — з нейкай мэтай, з пэўным намерам.
 • Так і так (размоўнае) — ужыв. замест пераказу, паўтарэння ўжо вядомага, пра што ўжо расказвалася.
 • Так сабе (размоўнае) — для абазначэння невысокай, пасрэднай ацэнкі каго-, чаго-н.
  • Цікавая кніжка? — Так сабе.
 • Так ці інакш (іначай) — ва ўсякім выпадку, як бы не склаліся абставіны.
  • Так ці інакш, я заўтра буду ў вас.
 • Хоць бы і так (размоўнае) — няма нічога асаблівага, дрэннага ў чым-н.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы (2002, правапіс да 2008 г.)