Расійска-беларускі універсальны слоўнік

за

предлог 1) с вин. за, взять за руку — узяць за руку движение за мир — рух за мір выйти за дверь — выйсці за дзверы ему за сорок — яму за сорак, яму больш за сорак мороз уже за двадцать градусов — мароз ужо за дваццаць градусаў за километр отсюда — за кіламетр адсюль за месяц перед этим — за месяц перад гэтым взять за образец — узяць за ўзор сделать что за кого-либо — зрабіць што за каго-небудзь голосовать за предложение — галасаваць за прапанову принять кого за своего знакомого — палічыць каго за свайго знаёмага купить за рубль — купіць за рубель по рублю за килограмм — па рублю за кілаграм за, сесть за рояль — сесці за раяль сесть за стол — сесці за стол стать за пульт — стаць за пульт за, за полночь — за поўнач за, за годы Советской власти — за гады Савецкай улады за два дня работа будет закончена — за два дні работа будзе закончана за отчётный период — за справаздачны перыяд за, выйти за ворота — выйсці за вароты за, праз, за три дома от угла — за (праз) тры дамы ад рога за, взяться за работу — узяцца за работу (працу) взяться за перо — узяцца за пяро 2) с твор. за, сидеть за столом — сядзець за сталом за работой — за работай стоять за станком — стаяць за станком слово за вами — слова за вамі следить за порядком — сачыць за парадкам бумага за номером 225 — папера за нумарам 225 за подписью секретаря — за подпісам сакратара за, за, за горой — за гарой за, читать книгу за книгой — чытаць кнігу за кнігай год за годом — год за годам па, идти за водой — ісці па ваду послать за доктором — паслаць па доктара зайдите за мной — зайдзіце па мяне у, ў, па, ва, ува, идти за ягодами — ісці ў ягады поехать за дровами — паехаць у (па) дровы за, а также переводится конструкциями без предлогов следить за чьей-либо мыслью — сачыць за чыёй-небудзь думкай ухаживать за женщинами — заляцацца да жанчын ухаживать за больным — даглядаць хворага смотреть за детьми — глядзець дзяцей за, за ним водятся грешки — за ім водзяцца грашкі за ним есть эта привычка — у яго ёсць гэта прывычка за, а также переводится конструкциями без предлогов дело стало за немногим — справа стала за малым задержка за деньгами — затрымка ў грашах очередь за вами — ваша чарга, за вамі чарга з-за, за отсутствием сведений — з-за адсутнасці звестак за недостатком времени — з-за недахопу (праз недахоп, з прычыны недахопу) часу за молодостью лет — па маладосці гадоў за, высказывания за и против — выказванні за і супраць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заавансировать

заавансаваць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заадресовать

заадрасаваць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заактировать

заакціраваць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заалайский хребет

Заалайскі хрыбет
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заалеть

запунсавець, зачырванець
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заалеться

запунсавецца, запунсавець, зачырванецца, пачырванець
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

зааплодировать

заапладзіраваць
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заарендование

заарандаванне
Расійска-беларускі універсальны слоўнік

заарендованный

заарандаваны
Расійска-беларускі універсальны слоўнік