Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

U, u

[ju:]

n., pl. U's or Us

1) два́ццаць пе́ршая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) не́шта, што ма́е фо́рму лі́тары U

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Upper House, upper house

(у ЗША і Кана́дзе) сэна́т -у m. (у Вялікай Брыта́ніі) пала́та ло́рдаў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Utopian, utopian

[juˈtoʊpiən]

1.

adj.

1) утапі́чны

2) уя́ўны, непракты́чны

2.

n.

утапі́ст -а m.

а) жыха́р Уто́піі

б) заўзя́ты, але непракты́чны рэфарма́тар; ідэалі́ст -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

in the shadow of, under the shadow of

пад засеньню чаго́

We met in a little cafe under the shadow of the cathedral — Мы спатка́ліся ў невялі́кай кавя́рні пад засеньню катэ́дры

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

on my word, upon my word

а) даю́ сло́ва, абяца́ю

б) сапраўды́, няўжо́!

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

on the spot, upon the spot

а) тут жа, на ме́сцы

б) адра́зу, за́раз жа

в) Sl. у кло́паце, у цяжкі́м стано́вішчы

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

to be up to, up to

а) рабіць; наме́рвацца, хаце́ць рабі́ць

б) раўна́цца да каго́; быць здо́льным, адпаве́дным

to be up to a task — быць здо́льным вы́канаць зада́ньне

в) рабі́ць змо́ву

What are you up (to)? — Што тут за змо́ва? Што вы тут заду́малі?

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

ubiquitous

[juˈbɪkwətəs]

adj.

1) усю́дыі́сны

2) які́ ўсю́ды пасьпява́е

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

udder

[ˈʌdər]

n.

вы́мя n.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

ugliness

[ˈʌglɪnəs]

n.

брыдо́та f.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)