Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Julian calendar, Old Style

стары́ стыль (Юлія́нскі калянда́р)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

O

1.

гл. o

2.

гл. Oh

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

O.K., OK

[,oʊˈkeɪ]

1.

adj., adv.

усё ў пара́дку; до́бра; пра́вільна; зго́да

2.

v.

ухваля́ць; падтры́мваць; згаджа́цца

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Occident

[ˈɑ:ksɪdənt]

n.

1) За́хад -у m. (краі́ны Захо́дняй Эўро́пы й Амэ́рыкі)

2) за́хад -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

October

[ɑ:kˈtoʊbər]

n.

кастры́чнік -а m.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Odyssey

[ˈɑ:dəsi]

n., pl. -seys

1) Адысэ́я f.

2) адысэ́я (блука́ньні й падаро́жжы з ро́знымі прыго́дамі)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Oh, oh

[oʊ]

1.

interj.

о, ах

O my! or O dear me! — О Бо́жачка!

Oh, what a lie! — О, яка́я мана́!

2.

interj.

О! Ой!

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Old Bailey

Гало́ўны Суд для крыміна́льных спра́ваў у Лёндане

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Olympic Games

алімпі́йскія гу́льні

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

Oriental

[,ɔriˈentəl]

n.

жыха́р усхо́ду

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)