Беларуска-рускі слоўнік, 4-е выданне (актуальны правапіс)

Скарачэнні
 • ав.авіяцыя — авиация
 • авт.аўтамабільная справа — автомобильное дело
 • анат.анатомія — анатомия
 • антр.антрапалогія — антропология
 • археол.археалогія — археология
 • архит.архітэктура — архитектура
 • астр.астраномія — астрономия
 • бакт.бактэрыялогія — бактериология
 • безл.безасабовая форма — безличная форма
 • биол.біялогія — биология
 • бот.батаніка — ботаника
 • бран.лаянкавае слова, лаянкавы выраз — бранное слово, выражение
 • бухг.бухгалтарскі тэрмін — бухгалтерский термин
 • вводн. сл.пабочнае слова — вводное слово
 • в др. знач.у іншых значэннях — в других значениях
 • вет.ветэрынарыя — ветеринария
 • в знач. вводн. сл.у значэнні пабочнага слова — в значении вводного слова
 • в знач. межд.у значэнні выклічніка — в значении междометия
 • в знач. нареч.у значэнні прыслоўя — в значении наречия
 • в знач. прил.у значэнні прыметніка — в значении прилагательного
 • в знач. сказ.у значэнні выказніка — в значении сказуемого
 • в знач. сущ.у значэнні назоўніка — в значении существительного
 • вин.вінавальны склон — винительный падеж
 • воен.вайсковая справа — военное дело
 • возвр.зваротны стан — возвратный залог
 • вопр.пытальны займеннік, пытальная часціца — вопросительное местоимение, вопросительная частица
 • в разн. знач.у розных значэннях — в разных значениях
 • вульг.вульгарнае слова, вульгарны выраз — вульгарное слово, выражение
 • выс.слова высокага стылю — слово высокого стиля
 • г.горад — город
 • геогр.геаграфія — география
 • геод.геадэзія — геодезия
 • геол.геалогія — геология
 • геом.геаметрыя — геометрия
 • гидр.гідралогія, гідратэхніка — гидрология, гидротехника
 • гл.дзеяслоў — глагол
 • горн.горная справа — горное дело
 • г.п.гарадскі пасёлак — городской посёлок
 • грам.граматыка, граматычны тэрмін — грамматика, грамматический термин
 • груб.грубае слова, грубы выраз — грубое слово, выражение
 • дат.давальны склон — дательный падеж
 • деепр.дзеепрыслоўе — деепричастие
 • действ.незалежны стан — действительный залог
 • дет.дзіцячая мова — детская речь
 • дип.дыпламатыя — дипломатия
 • доп.дапаўненне — дополнение
 • дорев.дарэвалюцыйнае — дореволюционное
 • ед.адзіночны лік — единственное число
 • ж.жаночы род — женский род
 • ж.-д.чыгуначны тэрмін — железнодорожный термин
 • жив.жывапіс — живопись
 • зоол.заалогія — зоология
 • инф.інфінітыў — инфинитив
 • и пр.і іншае — и прочее
 • ирон.у іранічным сэнсе — в ироническом смысле
 • иск.мастацтва — искусство
 • ист.гістарычны тэрмін — исторический термин
 • и т.д.і гэтак далей — и так далее
 • и т.п.і да таго падобнае — и тому подобное
 • какой-л.які-небудзь — какой-либо
 • канц.канцылярскае слова, канцылярскі выраз — канцелярское слово, выражение
 • карт.картачны тэрмін — карточный термин
 • кинокінематаграфія — кинематография
 • книжн.кніжнае слова, кніжны выраз — книжное слово, выражение
 • комп.камп'ютарныя тэхналогіі — компьютерные технологии
 • кратк. ф.кароткая форма — краткая форма
 • кто-л.хто-небудзь — кто-либо
 • кул.кулінарыя — кулинария
 • ласк.ласкальная форма — ласкательная форма
 • лес.лесаводства — лесоводство
 • лингв.лінгвістыка — лингвистика
 • лит.літаратура, літаратуразнаўства — литература, литературоведение
 • личн.асабовы займеннік — личное местоимение
 • лог.логіка — логика
 • м.мужчынскі род — мужской род
 • мат.матэматыка — математика
 • мед.медыцына — медицина
 • межд.выклічнік — междометие
 • мест.займеннік — местоимение
 • мет.металургія — металлургия
 • метеор.метэаралогія — метеорология
 • мех.механіка — механика
 • мин.мінералогія — минералогия
 • миф.міфалогія — мифология
 • мн.множны лік — множественное число
 • многокр.мнагакратнае трыванне дзеяслова — многократный вид глагола
 • мор.марскі тэрмін — морской термин
 • муз.музыка — музыка
 • напр.напрыклад — например
 • нареч.прыслоўе — наречие
 • нар.-поэт.народнапаэтычнае слова, народнапаэтычны выраз — народнопоэтическое слово, выражение
 • неизм.нязменнае — неизменяемое
 • нек-рыйнекаторы — некоторый
 • неодобр.асуджальнае — неодобрительное
 • неопр.неазначальны займеннік — неопределённое местоимение
 • нескл.нескланяльнае слова — несклоняемое слово
 • несов.незакончанае трыванне дзеяслова — несовершенный вид глагола
 • обл.абласное слова, абласны выраз — областное слово, выражение
 • о-ввостраў — остров
 • о-ваастравы — острова
 • однокр.аднакратнае трыванне дзеяслова — однократный вид глагола
 • оз.возера — озеро
 • опред.азначальны займеннік — определительное местоимение
 • опт.оптыка — оптика
 • относ.адносны займеннік — относительное местоимение
 • отриц.адмоўная часціца — отрицательная частица
 • офиц.афіцыйнае слова, афіцыйны выраз — официальное слово, выражение
 • охот.паляўнічы тэрмін — охотничий термин
 • п.склон — падеж
 • палеонт.палеанталогія — палеонтология
 • п-впаўвостраў — полуостров
 • пед.педагогіка — педагогика
 • перен.у пераносным значэнні — в переносном значении
 • плотн.цяслярская справа — плотничье дело
 • погов.прымаўка — поговорка
 • полигр.паліграфія — полиграфия
 • полит.палітычны тэрмін — политический термин
 • порт.кравецкая справа — портняжное дело
 • посл.прыказка — пословица
 • поэт.паэтычнае слова — поэтическое слово
 • пояснит.тлумачальны злучнік — пояснительный союз
 • превосх. ст.найвышэйшая ступень — превосходная степень
 • предл.месны склон — предложный падеж
 • презр.пагардліва — презрительно
 • пренебр.зняважліва — пренебрежительно
 • прил.прыметнік — имя прилагательное
 • присоед.далучальны злучнік — присоединительный союз
 • притяж.прыналежны займеннік — притяжательное местоимение
 • прич.дзеепрыметнік — причастие
 • прост.прастамоўнае слова, прастамоўны выраз — просторечное слово, выражение
 • противит.супраціўны злучнік — противительный союз
 • прям.у прамым значэнні — в прямом значении
 • психол.псіхалогія — психология
 • пчел.пчалярства — пчеловодство
 • р.рака — река
 • радиорадыётэхніка — радиотехника
 • разг.размоўнае слова, размоўны выраз — разговорное слово, выражение
 • разд.раздзяляльны злучнік — разделительный союз
 • разд.-перечисл.раздзяляльна-пералічальны злучнік — разделительно-перечислительный союз
 • рел.рэлігія — религия
 • род.родны склон — родительный падеж
 • рыб.рыбалоўства, рыбаводства — рыболовство, рыбоводство
 • с.сяло — село
 • сад.садоўніцтва — садоводство
 • сапож.шавецкая справа — сапожное дело
 • скл.скланяльнае слова — склоняемое слово
 • слес.слясарная справа — слесарное дело
 • см.глядзі — смотри
 • собир.зборны назоўнік — собирательное существительное
 • сов.закончанае трыванне дзеяслова — совершенный вид глагола
 • соед.злучальная часціца — соединительная частица
 • сопост.супастаўляльны злучнік — сопоставительный союз
 • спец.спецыяльны тэрмін — специальный термин
 • спорт.спартыўны тэрмін — спортивный термин
 • ср.ніякі род — средний род
 • сравнит.параўнальны злучнік — сравнительный союз
 • сравнит. ст.вышэйшая ступень — сравнительная степень
 • стат.статыстыка — статистика
 • стол.сталярная справа — столярное дело
 • стр.будаўнічая справа — строительное дело
 • страд.залежны стан — страдательный залог
 • сущ.назоўнік — имя существительное
 • с.-х.сельская гаспадарка — сельское хозяйство
 • твор.творны склон — творительный падеж
 • театр.тэатральны тэрмін — театральный термин
 • текст.тэкстыльная справа — текстильное дело
 • тел.тэлеграфія — телеграфия
 • телеф.тэлефанія — телефония
 • тех.тэхніка — техника
 • тип.друкарскі тэрмін — типографский термин
 • торг.гандлёвы тэрмін — торговый термин
 • увелич.павелічальная форма — увеличительная форма
 • указ.указальны займеннік — указательное местоимение
 • уменьш.памяншальная форма — уменьшительная форма
 • уменьш.-ласк.памяншальна-ласкальная форма — уменьшительно-ласкательная форма
 • уничиж.уніжальнае — уничижительное
 • усил.узмацняльная часціца — усилительная частица
 • уст.устарэлае слова, устарэлы выраз — устаревшее слово, выражение
 • уступ.уступальны злучнік — уступительный союз
 • утверд.сцвярджальная часціца — утвердительная частица
 • фам.фамільярнае слова, фамільярны выраз — фамільярнае слово, выражение
 • фарм.фармакалогія, фармацэўтыка — фармакология, фармацевтика
 • физ.фізіка — физика
 • физиол.фізіялогія — физиология
 • филол.філалогія — филология
 • филос.філасофія — философия
 • фин.фінансавы тэрмін — финансовый термин
 • фольк.фальклор — фольклор
 • фотофатаграфія — фотография
 • хим.хімія — химия
 • церк.царкоўнае слова, царкоўны выраз — церковное слово, выражение
 • част.часціца — частица
 • числит.лічэбнік — имя числительное
 • что-л.што-небудзь — что-либо
 • шахм.шахматны тэрмін — шахматный термин
 • школ.школьнае слова, школьны выраз — школьное слово, выражение
 • шутл.жартаўлівае слова, жартаўлівы выраз — шутливое слово, выражение
 • эк.эканоміка — экономика
 • эл.электратэхніка — электротехника
 • этн.этнаграфія — этнография
 • юр.юрыдычны тэрмін — юридический термин